Informacje dla konsumentów

13 czerwca 2016

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY,REKLAMACJE

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas –

Hotele Restauracje s.c. Jan Grabiński ,Małgorzata Hermańska , Magdalena Dzikowska HOTEL RAD ul. Chełmińska 144 , 86-300 Grudziądz Tel /fax 56 – 46- 555-06 o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Hotele Restauracje s.c. Jan Grabiński ,Małgorzata Hermańska , Magdalena Dzikowska HOTEL RAD ul. Chełmińska 144 , 86-300 Grudziądz Tel /fax 56 – 46- 555-06

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej hotelrad.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Informujemy, że w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy , jeżeli usługa zostanie w pełni wykonana za wyraźną zgodą Państwa .

Reklamacje z tytułu świadczonych usług przez usługodawcę rozpatrywane są po ich niezwłocznym zgłoszeniu ustnym lub pisemnym – nie później niż w chwili zakończenia wykonywania usługi do recepcji hotelu lub restauracji.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.